راهنمای تدوین مقاله کامل

راهنمای تدوین مقاله کامل

(عنوان در ۱ یا ۲ خط، فونت B Nazanin 18pt  پررنگ)

 

نویسنده اول۱*، نویسنده دوم۲، … (نویسنده رابط با * مشخص می شود، فونت B Nazanin 12pt پررنگ)

۱- عنوان و  آدرس کوتاه نویسنده اول، آدرس رایانانه (B Nazanin 10pt)

۲- عنوان و  آدرس کوتاه نویسنده دوم، آدرس رایانامه (B Nazanin 10pt)

 

 

 

چکیده (B Nazanin 14pt پررنگ)

۳۵ mm
۳۵ mm

هر مقاله باید دارای یک چکیده ۱۰۰ تا ۳۰۰ کلمه­ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی ۳۵ میلیمتری از لبه­ راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و خلاصه نتایج مقاله باشد، ولی یک مقدمه تلقی نمی­گردد. از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداری شود. فونت این بخش از نوع (B Nazanin 11pt) می­باشد. محل قرارگیری عنوان این بخش در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیمتر از بالای صفحه است.

 

واژه‌های کلیدی: حداقل ۴ و حداکثر ۶ واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. (B Nazanin 11pt)

 

چیکده مقالات در صفحه اول باشد

بقیه مطالب از صفحه دوم نوشته شود

۱- مقدمه (B Nazanin 14pt پررنگ)

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات کامل برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این کنفرانس تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و می‌تواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنمای اضافی).

برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار Word   در محیط Windows  استفاده شود. کاغذ از نوع A4 تعریف می‌گردد. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط  single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در تمامی قسمت‌ها در صورت استفاده از کلمات لاتین، از فونت Times New Roman با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه ۳۵ میلیمتر از بالا و ۲۵ میلیمتر از پایین، چپ و راست تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin 14pt پررنگ)، با شماره بخش و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی نوشته شود. عنوان زیربخش‌ها با فونت (B Nazanin 12pt پررنگ) و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها ۶ میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. علایم نگارشی مانند نقطه، کاما و … به نحو مناسبی مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در موارد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمالی کلمه گردد.

 

۲- ارسال مقالات

کلیه مقالات کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار می­گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت docx یا  docاز طریق بخش ارسال مقاله در سایت همایش ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. از ارسال فایل با پسوندهای دیگر نظیر pdf جداً خودداری شود.

در صورت پذیرش با اصلاح، لازم است نویسندگان مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت همایش از ابتدا ارسال نمایند.

 

۳- حداکثر طول مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل‌ها و جداول می­باشد، ۱۵ صفحه است.

 

۴- روابط، اشکال و جداول

۴-۱- روابط

همه روابط در وسط سطر و با فونتی متناظر با فونت لاتین متن نوشته شوند. برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از حالت ایتالیک استفاده شود. شماره هر رابطه بصورت ترتییی و در داخل پارانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد:

(۱)

که در آن vto  تنش برشی ملات؛ Vtest  نیروی مورد نیاز برای جابه‌جایی آجر؛ σc  تنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش و Ab  مجموع دو سطح آجر در درز‌‌‌‌‌‌های افقی بالا و پایین است.

 

 

۴-۲- اشکال و جداول

کلیه اشکال و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جای ممکن از اولین طرح در متن قرار گیرند. قرارگیری اشکال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شکل به صورت نمودار می‌باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامی است.

هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin 11pt پررنگ) در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شکل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول در داخل کروشه ذکر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا کردن آن از متن الزامی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدول ۱ و شکل ۱ رجوع کرد.

 

جدول ۱: نمونه یک جدول

ردیف عنوان تعداد کلمات
۱ مقدمه ۱۵۰
۲ مروری بر تحقیقات گذشته ۵۰۰
۳ نتیجه‌گیری ۱۲۰

 

 

 

۵-واحدها

سیستم واحدهای استاندارد SI تنها سیستم قابل قبول طرح مسائل می­باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستمها ضروری است، لازم است معادل های استاندارد SI آنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش نگردند.

 

۶- زیرنویس

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت (B Nazanin 11pt) استفاده گردد.

 

نتیجه گیری در یک صفحه مجزا باشد

 

۷- نتیجه‌گیری

هر مقاله باید با ارائه خلاصه‌ای از تحقیق به جمع­بندی نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتیجه‌گیری در انتهای متن مقاله بپردازد. پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می‌شود.

 

۸- قدردانی

      درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

 

منابع و مراجع نیز در یک صفحه جداگانه باشد

مراجع

بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی‌شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره‌گذاری شده‌اند، لیست می‌شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره ترتیبی مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد. فونت مورد استفاده برای مراجع فارسی (B Nazanin 11pt) و برای مراجع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله با یک اندازه کمتر (Times New Roman 10pt) خواهد بود. بعد از ذکر مشخصات هر مرجع (۶pt) فاصله با مرجع بعدی الزامی است. مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق نمونه‌های زیر ارائه شود.

[۱] Dicleli M, Bruneau M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel highway bridges. Journal of Structural Engineering, ASCE; 121(10): 1497-1506, 1995.

[۲] AASHTO. LRFD bridge design specifications (4th ed.). Washington (DC): American Association of State Highway and Transportation Officials; 2007.

[۳] Chopra AK. Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering (2nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2001.

[۴] مقدم، ح. طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۳٫

[۵] تقی زاده ، م. مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی، انتشارات راهیان، ۱۳۸۵٫

[۶] بحرینی، س. مبانی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

[۷] آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۴٫

[۸] فیوض، ع. مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، ۱۳۶۹٫

[۹] رحیم‌زاده، ف.، باقری، س. بررسی رفتار دینامیکی مخازن روزمینی انعطاف‌پذیر، چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ۱۳۸۲٫

[۱۰] Computers and Structures, Inc. SAP2000, version 7.4, Integrated structural analysis and design software. Berkeley, CA; 2000.

آموزش، مناقصات و کنترل کیفی

آموزش، مناقصات و کنترل کیفی

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند:

الف- سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیر رسمی)

ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی)

ج- سیستم تکنولوژیک (فرآیندها و روشهای تولید ستاندها، تجهیزات)

د – سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تامین کنندگان منابع)

علم مدیریت آموزشی، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد.کارکردهای مدیریت آموزشی؛ شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است . هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است.

آموزش را می توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی، آموزش کارکنان وآموزش عالی تقسم بندی نمود، بر این اساس، مهمترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

• مدیریت آموزش عمومی

• مدیریت آموزش سازمانی

• مدیریت آموزش عالی

با توجه به تعریف مدیریت آموزشی، حیطه و کاربرد آن، فرآیند آموزش در این مشاور در قالب نمودار زیر ارائه شده است

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت یکی از بحثهای جدید در زمینه تولید و خدمات است. گرچه سابقه آن به ابتدای تاریخ نیز می‌رسد اما مفهوم نوین کیفیت محصول قرن ۲۰ است. بر طبق یکی ازنگرشها :مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت از فعالیت‌ها را شامل می‌گردد. از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و یکی کنترل کیفیت است. امروزه مدیریت کیفیت نه تنها شامل تولید بلکه شامل خدمات و حتی خدمات دولتی نیز می‌شود. و مدیریت کیفیت دولتها و آموزش و پرورش یکی از مباحث نوین در کیفیت است.

با توجه به ماهیت و اهمیت موجود سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، این مشاور در سال ۱۳۸۶ موفق به اخذ گواهی‌نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از موسسه توف نورد آلمان شد. با گذشت ۴ سال از اخذ گواهی‌نامه مزبور و همچنین جاری شدن این سیستم در سازمان، این مشاور توانسته است تا حد قابل قبولی موجبات افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان، بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفی، ارتقاء سطح کیفی محصولات و نهایتاً افزایش سطح رضایت کارکنان را فراهم آورد.

مناقصات

نظر به اهمیت نحوه و چگونگی کمی و کیفی حضور این مشاور در فرآیند مناقصات داخلی و خارجی و همچنین اهمیت صرف وقت، انرژی و سایر منابع هزینه شده در طی این فرآیند، این بخش از اهمیت بسزائی برخوردار می‌باشد چرا که علاوه بر وظیفه هرچه بهتر شناساندن مشاور، می‌بایست از نظر کمی و کیفی و کسب امتیاز برتر، حرفی برای گفتن در میان رقیبان داخلی و خارجی داشته باشد.

لذا این مشاور مصمم است تا با هرچه بهتر فراهم نمودن شرایط کمی و کیفی و تعریف و پیشبرد مکانیزم خاص تحت عنوان بازنگری نیازها و خواسته‌های مشتری، زمینه اعتلای این مشاور را در مناقصات داخلی و خارجی فراهم آورد. حوزه کاری این بخش عبارتند از:

• جمع بندی اطلاعات (فنی و مالی)

• ارائه اسناد و مدارک درخواستی و کسب حد نصاب امتیاز کیفی، فنی و مالی

• ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به بخش مناقصات،‌پیمان و مستند سازی جهت تهیه پیش نویس قراردادها

موزه هنرهای معاصر آفریقا

تحریریه معماری آرل
معماری: Heatherwick Studio
موقعیت: Cape Town / South Africa
سال: ۲۰۱۷
موزه هنرهای معاصر آفریقا با ۹ طبقه بزرگترین موزه جهان است که در منطقه ساحلی واقع شده و شامل سیلندر های عمودی غولپیکری است که نماد صنعت قرن بیست و یکم می باشد. طراحان موزه آفریقا یکی از چالش های طراحی را این گونه شرح می دهند که ما از این فرصت برای احیای ساختمان مرده و تبدیل آن به جایی برای مشاهده از آثار هنری باورنکردنی از قاره آفریقا بهره بردیم تا تعبیری از یک بنای تاریخی باشد. به طور کلی طراحان نماد پیشرفت اقتصادی را به یک حوزه فرهنگی تبدیل کرده اند. نکته دیگر ایجاد فضاها و گالری ها در میان فرم لانه زنبوری ساختمان بوده است.
طراحی نهایی این پروژه شامل ۶۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی است که ۸۰ گالری را در بر دارد. همچنین دهلیز داخلی همانند فضای کلیسای جامع یهودیان، در مرکز موزه واقع شده است. از دیگر امکانات آن می توان به باغ پشت بام، آزمایشگاه های حفاظتی، کتابفروشی رستوران و بار اشاره نمود.

معماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقامعماری موزه هنرهای معاصر آفریقاپلان طبقه همکفپلان طبقه او.لپلان طبقه دومپلان طبقه سومپلان طبقه چهارمپلان طبقه پنجمپلان طبقه ششمپلان طبقه هفتمنمای موزهنمای موزهپلان نمای موزه
تحریریه معماری آرل
منابع: designboom
archilovers
Arel