۹۶/۱۰/۰۴

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۹۷,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۴۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۳۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۲۷,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۰۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۴۱,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۰۳,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۱۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
آرین موتور

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۴۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32
DS Auto

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی ۷ ۲,۹۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی شاخه ۹ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۹۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40
الفبای سفر

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20
کانال تلگرام ایران جیب

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۲۰ ۲,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۲۹۰ ۲,۹۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۳۶۰ ۲,۷۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۴۳۵ ۲,۶۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۵۸۰ ۲,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۷۲۰ ۲,۵۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۸۶۵ ۲,۵۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶x1/5 ۱۰۸۰ ۲,۵۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶x1/5 ۱۴۴۵ ۲,۴۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶x1/5 ۱۸۰۵ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶x1/5 ۲۱۶۵ ۲,۴۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۸۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۷۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۷۰۰ (۰٫۰۰%)۰